ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:

 

Kamil Ježík - školní metodik prevence, vedoucí školního poradenského pracoviště

Zdeňka Prášilová - výchovný poradce

Eva Hrubá - dyslektická asistentka

 

 

Školní metodik prevence

- poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách rizikového chování, jako je např. šikana, násilí, záškoláctví, závislostní chování, atd.

- poskytuje metodické, koordinační, informační a poradenské služby ve škole

- spolupracuje s třídními učiteli a také dalšími pedagogickými pracovníky

- koordinuje přípravu preventivního programu a jeho realizaci na škole a vyhodnocuje jeho účinnost

- vyhledává a provádí orientační šetření žáků s projevem rizikového chování

 

Výchovný poradce

- se zaměřuje především na výchovnou činnost 

- péče o žáky se specifickými schopnostmi a výchovnými potřebami (pomoc žákům se specifickými poruchami učení a chování)

- prevence a řešení výchovných a výukových problémů (absence, školní neúspěšnost)

- pomoc žákům ve zvýšených zátěžových situacích ve výuce i vosobním životě, budování klimatu třídy

- spolupráce se specializovanými pracovišti (Pedagogicko-psychologická poradna, Apeciálně pedagogické centrum

 

Dyslektická asistentka

- pracuje v kroužku doučování se žáky se specifickými poruchami učení

- pomáhá žákům překonávat jejich problémy